Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HCM24.pl

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Firmę H-C-M s.c. z siedzibą We Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1a za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.hcm24.pl

 

I. Informacje ogólne

Zamówienie Towaru przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez Niego postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Słowniczek

1. Sprzedawca- Firma H-C-M s.c. z siedzibą We Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1a
NIP 897-00-28-871
2. Klient- pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

 

III. Zasady składania zamówień

1. Zamówień on-line należy dokonywać poprzez formularz zamówieniowy (koszyk).
2. Zamówienia przyjmowane są w trybie: 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia, które spłyną po godzinie 11 w dniu roboczym, w niedzielę lub w święto, będą realizowane w następnym dniu roboczym. Przy obliczeniu terminu otrzymania przesyłki należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy zamówienia.
3. Każdy towar posiada określony termin realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wykonywane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie terminu realizacji najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji jest dłuższy niż podany na Platformie Sprzedaży Sprzedawca kontaktuje się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem w celu poinformowania o terminie realizacji i dalszym trybie realizacji zamówienia przez klienta.
4. Ceny sprzedaży podane przy produktach określone są w złotówkach. Na Platformie podane są zarówno ceny netto, jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT). Dla stron wiążąca jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5. W przypadku zmiany ceny o której mowa w ust.4 Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie
6. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, Klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru w Dziale Obsługi Klienta u Sprzedawcy.
7. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wystawienia faktury.
8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą jest telefon: 71 355 59 32
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, bez podania przyczyn.
10. Oferty promocyjne Sprzedawcy mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Decyduje kolejność składania zamówień. Sprzedawca może wycofać promocję bez podania przyczyn.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen na Platformie bez wcześniejszego uprzedzenia.


IV. Rejestracja nowych Klientów

1. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny.
2. Klient przedstawia Sprzedawcy następujące dokumenty: NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności Gospodarczej.
3. Klient akceptując warunki „Regulaminu zakupów on-line” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych …………………………………………………………………………
4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie Sprzedawcy. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności na stronie Platformy.
5. Sprzedawca i zespół Platformy Sprzedaży dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
6. Po aktywacji przez Sprzedawcę konta Klient może rozpocząć proces zamawiania towarów.
7. Klient zobowiązuje się do podania osób upoważnionych do odbioru towarów, podpisywania i odbierania faktur wg załącznika.
8. Dopóki Klient pisemnie nie wycofa pełnomocnictwa, w pełni odpowiada za wszystkie operacje dokonane na Platformie przez pełnomocnika.


V. Wysyłka towarów

1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień własnym transportem Sprzedawcy, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny.

3. W przypadku, gdy klient wybiera opcję dostawy do swojej siedziby, zobligowany jest do podania aktualnego adresu doręczenia zamówienia. Za błędnie wypełniony formularz dostawy odpowiada klient pokrywając tym samym koszty związane z tym uchybieniem.

4. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia i jest uzależniony od trasy dostaw.
5. Dokładne warunki transportu i dostawy dostępne są pod nr telefonu 71 355 59 32 lub pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy kuriera.

7. Za datę zakończenia dostawy uznaje się datę wystawienia faktury VAT.


VI. Płatności i zapłata za towar

1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.

2. Koszty dostawy towarów określone zostały w Warunkach Dostawy.

 

VII. Reklamacje

1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na koszt Sprzedawcy reklamowanego towaru:

a) osobiście do siedziby Sprzedawcy – We Wrocławiu przy ulicy Robotniczej 1a wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
b) wysyłając reklamowany towar do Działu Reklamacji na adres Sprzedawcy (j.w.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru oraz braku towarów przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.


VIII. Gwarancja

1. Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.
3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 

IX. Odstąpienie od Umowy sprzedaży (Konsument)

1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego Sprzedawcy przysługuje - na podstawie ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w fizyczne posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie Towaru.

3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w Regulaminie pod nazwą Oświadczenie o Odstąpieniu, które należy wypełnić i wysłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Karcie Klienta otrzymanie Oświadczenia o Odstąpieniu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia Klienta o Odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia Odstąpienia od Umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres email.

8. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

 

X. Pozostałe informacje

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zmianami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.
2. Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

przez Konsumenta)

Adresat:

 

 

 

………………………………

………………………………

………………………………

 

 

…Niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: …………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy sprzedaży: ………………………………....

Data odbioru zakupionych towarów: ………………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………………..

Adres Konsumenta ……………………………………………….

W załączeniu: kopia dowodu zakupu towaru/towarów nr …………………. z dnia …………………..

Podpis Konsumenta ……………………………………………….

 

Data ……………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić